Poskytované služby

Animace - Interiérů

Skutečně si projít domem, bytem nebo obchodním domem v době, kdy jsou záměry jen na papíře, lze jen díky animaci. Animace interiéru je pohyblivá prezentace bez zásahu uživatele. I zde pokrýváme celou kvalitatvní škálu zpracování anímace interiéru, proto můžete volit mezi jednodušším zobrazením s nižšími náklady, nebo můžete investovat do realistické animace pro Vaše vyšší nároky a potřeby. Pokud tedy nehodláte do prohlídek zasahovat, lze pasivně projít modelem interiéru domu po předem definované trase a vytvořit tak animaci. Tyto snímky je nutné vygenerovat a je potřeba celkem 25 snímků na vteřinu plynulé animace.

Je tedy patrno, že výroba animace je poměrně časově a finančně náročná záležitost. Máme dostatečné kapacity pro výpočty kvalitních animací, v kvalitě od VHS po DVD, HD-DVD a dalších formátů, včetně nejnáročnějších stínovacích metod. Animovaná vizualizace interiéru je velmi náročná po stránce HW vybavení vizualizátorů. Aby jste Vaši zakázku obdrželi v řádech dní, nikoliv týdnů a měsíců, volte raději služby profesionálů s odpovídajícím vybavením.

Poslat dotaz ...

Animace - Exteriérů

Nejlepším a součásně nejnáročnějším způsobem prezentace jsou právě animace. Předpokladem pro výrobu animace je dokonalé řešení projekční části nebo studie, protože při animaci exteréru je stavba většinou prezentována ze všech směrů, včetně parkových a zahradních úprav.

Pokrýváme celou kvalitatvní škálu zpracování anímace exteriéru, proto můžete volit mezi jednodušším zobrazením s nižšími náklady, nebo můžete investovat do realistické animace pro Vaše vyšší nároky a potřeby. Pokud nehodláte do animace exteriéru zasahovat, lze pasivně projít modelem exteriéru lokality po předem definované trase a vytvořit tak animaci. Tyto snímky je nutné vygenerovat a je potřeba celkem 25 snímků na vteřinu plynulé animace. Je tedy patrno, že výroba animace je poměrně časově a finančně náročná záležitost.

Máme dostatečné kapacity pro výpočty kvalitních animací, v kvalitě od VHS po DVD, HD-DVD a dalších formátů, včetně nejnáročnějších stínovacích metod. Animovaná vizualizace exteriéru je velmi náročná po stránce HW vybavení vizualizátorů. Aby jste Vaši zakázku obdrželi v řádech dní, nikoliv týdnů a měsíců, volte raději služby profesionálů s odpovídajícím vybavením.

Poslat dotaz ...

3D animace

Animaci můžeme rozdělit na dvě nejvíce používaná odvětví. Konkrétně na animaci interiéru a exteriéru. 3D animace jsou nejlepším a zároveň nejnáročnějším způsobem prezentace. Do podkladu pro animaci musíme zahrnout dokonalé řešení projekční části nebo studie. Výsledná animace je pak prezentována ze všech směru včetně úpravy okolí. Jsme schopni vytvořit pro Vás jednodušší zobrazení animace s nižšími náklady nebo realistickou animaci, vyhovující Vašim vysokým nárokům a potřebám. Pokud budete do výsledné animace dále zasahovat můžete vytvořit průřez, procházku vytvořeným modelem. Snímky je potřeba vygenerovat a celkem je potřeba 25 snímku na vteřinu plynulé animace. Je tedy patrné, že animace je náročná jak časově tak finančně.

Jsme schopni zajistit originální hudební doprovod například do animace, kdy klient si sám může určit o jaký hudební styl se má jednat. A co od hudebního doprovodu očekává. To znamená například dynamičnost, nebo naopak klidnější průběh skladby. Dále zajišťujeme profesionální komentáře, které jsme schopni sami aplikovat na video materiál včetně nastříhaní a implementace.

Poslat dotaz ...

3D modely

Součástí naší práce je zhotovení 3D modelů. Jde většinou o 3D modely v architektuře, stavebnictví a designu. Například, pokud investor vyžaduje originální zařizovací předměty nebo nábytek v interiéru, jsme schopni tyto 3D modely dle nákresů nebo skic vytvořit. 3D modely nemusí být nutně z oblasti stavebnictví, ale může se jednat o zcela libovolné prvky nebo komplexy.

Jste-li výrobce nábytku, stavebních dílců nebo jiných výrobků, můžeme Vám vyhotovit 3D modely a jejich vizualizace pro Váš katalog nebo produktovou nabídku na internetu.

Poslat dotaz ...

Virtuální prohlídky

Virtualní prohlídka je interaktivní ukázka celého projektu. Detailní náhledy jsou samozřejmostí a zároveň základem celé prezentace. Velice oblíbený nástroj u developerů a realitních kanceláří, hodlající nabízet prostory ve fázích příprav. Virtualní prohlídka, jedná se o méně náročnější prezentaci, než je forma 3D animací. Virtualní prohlídky, z anglického originálu "virtual tours", jsou prostorová digitální zobrazení skutečného prostoru, interiéru, exteriéru nemovitosti anebo jiného konkrétního místa.

Obvykle se vizualizace bytů a domů vytváří z 2D fotografií a s pomocí speciální techniky nazývané "immersive imaging" se pak upraví do 3D podoby. Vizualizace je možno vytvořit buď z fotografií, nebo vytvořením modelu v 3D softwaru a následně se použijí vyrenderované snímky místo fotek. Čas potřebný na nafocení vizualizace zabere pár minut. Nejlepší podmínky pro získání takových dat na vizualizace jsou přes den s dostatkem slunečního světla. Fotograf pak v závislosti na používané technologii udělá 2 až 6 fotografií v každé realizované místnosti. V závislosti na tom, jak dalece chceme, aby se kamera otočila. Tento materiál se pak použije jako základ pro vytvoření interaktivní vizualizace. Nejnáročnější krok na celém postupu výroby vizualizace je proces nazvaný "Immersive Imaging" vyžaduje až několik různých speciálních počítačových programů, které převedou získané fotografie do sférické podoby. Tato data se pak v dalších grafických programech musejí upravit do finální podoby vizualizace. Finální produkt vizualizace můžete prezentovat například formou internetových stránek a multimedií.

Vizualizace statická je pasivní prezentace. Na představení interiéru domu by jste potřebovali desítky obrázků, aby Vám byly jasné všechny souvislosti nebo raději minutovou animaci interiéru. Virtuální prohlídka je pro realitní kanceláře a developery téměř nepostradatelnou pomůckou při prezentaci nových nebo stávajících objektů. Virtuální prohlídka Vám umožní po zvolení pevného stanoviště se z tohoto místa rozhlížet kolem sebe, v libolném vertikálním či horizontálním směru.

Virtuální prohlídka ovšem vyžaduje kompletní zařízený interiér na rozdíl od statické vizualizace interiéru, kde je nutné zařizovat interiér pouze pro vybraný směr a omezený úhel. Cena virtuálních prohlídek je závislá na požadované kvalitě zobrazení, počtu stanovišť a Vašich nárocích na vnitřní vybavení. Součástí dodávky může být JAVA aplikace, která Vám umožní Vaši virtuální prohlídku prezentovat kdekoliv na PC nebo na webu. Pokud máte svého správce stránek, čekejte naši podporu pro zprovoznění virtuáních prohlídek na Vašem webu. Použité zařízení interiéru může být z komerčních databank 3D modelů nebo může být vyrobeno na zakázku dle Vašich návrhů.

Ukázka zobrazuje vzhled appletu virtuální prohlídky rodinného domu. V levé části je aktivní 1. podlaží, půdorys aktivního podlaží je barevný a druhé podlaží je šedé. Jednotlivá stanoviště pro prohlížení si lze vybrat buď poklepnutím na vyznačený bod na půdoryse aktivního podlaží, nebo lze stanoviště vybrat z rolovací nabídky, kde je uveden seznam satnovišť. Prohlídku 2. podlaží aktivujete kliknutím na půdorys 2. podlaží a dojde k nahrání dalších stanovišť. Předchozí půdorys je nyní neaktivní a je znázorněn šedě, viz. střední část ukázky.

Na pravé části ukazky jsou vidět ovládací prvky prohlídky a schématický půdorys interiéru. Prohlídku interiéru můžete provést také těmito tlačítky, ovšem komfortnější ovládání je pochopitelně pomocí myši přímo v okně promítání. Se stisknutým levým tlačítkem myši a pohybem myši docílíte otáčení požadovaným směrem. Otáčení docílíte také uchopením výseče na půdoryse interiéru a jeho otáčením myší.

Mapka znázorňující půdorys objektu, ve kterém prohlídka probíha, je na ukázce schématický a vychází z překreslení půdorysu v CAD editoru. Toto znázornění je levnější, než-li zobrazení půdorysu fotorealistické. Půdorysná mapka fotorealistická je pochopitelně atraktivnější a po její přípravě lze takto vyhotovený půdorys použít i pro marketingové zpracování nabídky bytu. Je nutné ovšem počítat s vyšší cenou, než-li u mapky schématické.

Tento připravený applet je pouze možným uskupením částí virtuální prohlídky, je mozné libovolné seskupení a ovládání virtuální prohlídky tak, aby např. vyhovovalo Vašemu designu webu nebo jiným Vašim požadavků.

Poslat dotaz ...